Tải sách – Download sách Luật Lý Lịch Tư Pháp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành của tác giả thuộc thể loại Sách Chính Trị - Pháp Lý miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Từ khóa tìm kiếm