Tải sách – Download sách Đường Lối Và Nghệ Thuật Quân Sự Việt Nam Trong Đại Thắng Mùa Xuân 1975 của tác giả Vũ Thiên Bình thuộc thể loại Triết Học - Lý Luận Chính Trị miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

  • Phần thứ nhất: Một số ảnh tư liệu về đại thắng mùa Xuân năm 1975
  • Phần thứ hai: Đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975
  • Phần thứ ba: Đại thắng mùa xuân năm 1975 và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới
  • Phần thứ tư: Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng
  • Phần thứ năm: Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Sự toàn thắng của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đỉnh cao của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất tổ quốc

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

Từ khóa tìm kiếm