Tải sách – Download sách Tuyển Chọn Tham Khảo Các Bài Diễn Văn, Phát Biểu Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị Và Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Của Tổ Chức Công Đoàn của tác giả Vũ Tươi thuộc thể loại Luật - Văn Bản Luật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Tuyển Chọn Tham Khảo Các Bài Diễn Văn, Phát Biểu Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị Và Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Của Tổ Chức Công Đoàn

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  • Phần thứ nhất: Kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công đoàn
  • Phần thứ hai: Bài diễn văn, bài phát biểu, thư chúc mừng, thư mời cán bộ công đoàn các cấp thường dùng
  • Phần thứ ba: Nghiệp vụ, kỹ năng cần có để trở thành cán bộ công đoàn giỏi
  • Phần thứ tư: Quy định pháp luật mới công chức, viên chức, người lao động cần biết
  • Phần thứ năm: Các đề án, quyết định của Chính phủ năm 2017 có liên quan đến công tác nữ công

 

Từ khóa tìm kiếm